Hoá chất sinh hoá

Hoá chất sinh hoá

  • Cung cấp các loại thuốc thử sinh hoá của các hãng Hospitex Diagnostics-Ý; Chema Diagnostics-Ý; Vipharco-Pháp.

 

Chi tiết sản phẩm

 

Danh mục thuốc thử sinh hoá

Ankaline Phosphate Bilirubin Total Bilirubin Direct Cancium Cloride
Cholesterol Creatinine Glucose HDL Fe
LDL Mg Phosphate Total Protein Uric acid
Zn Albumin Amylase CK-MB CK-Nac
Gamma GT GOT/AST GPT/ALT LDH Lipid
Urea UV HbA1c ASO C3 C4
CRP Ferritin IgA IgG IgM
Kappa light Chains Lambda light Chains Micro ALB RF TRSF
G6PDH Control serum Standard Detergent