Hoá chất điện giải

Hoá chất điện giải

  • Cung cấp các loại hoá chất điện giải dùng cho các máy ProLyte, Medica, ILYTE và AVL

 

Chi tiết sản phẩm

  • ME 2123D dành cho máy Medica 4 thông số Na/K/Ca/pH - Quy cách: 800ml/pack
  • ME 2121D dành cho máy Medica 3 thông số Na/K/Cl- Quy cách: 800ml/pack
  • IL 2121D dành cho máy ProLyte 3 thông số Na/K/Cl- Quy cách: 800ml/pack
  • IL 2123D dành cho máy ILYTE 4 thông số Na/K/Ca/pH- Quy cách: 800ml/pack
  • AVL 9180 dành cho máy AVL-Quy cách: 380ml/pack
  • Nước rửa hàng ngày (Daily Rinse) -Quy cách: 100ml + 6 chai bột (5g)
  • Chất chuẩn ( Control Mission) level 1/2/3 ( Low/Normal/High) - Quy cách 3ml/lọ